HTML5 tools to make your life easier

These useful HTML5 tools will aid various areas of web design and development.

Part 1: http://www.improgrammer.net/html5-tools-to-make-your-life-easier-part-1/
Part 2: http://www.improgrammer.net/html5-tools-to-make-your-life-easier-part-2/

Cheers,

The following two tabs change content below.
Tôi là kỹ sư Cơ khí, kỹ sư CNTT trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Tôi hoạt động trong lĩnh vực CNTT, bao gồm Software Development, Web Design, Web Development, Interactive Multimedia and Mobile App, Mobile Game Development. Tôi rất yêu công nghệ và tôi lập ra trang web này để chia sẻ kiến thức về công nghệ với mọi người.