HTML – How To Meet Ladies

HTML nghĩa là How To Meet Ladies, không phải là Hyper Text Markup Language, ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản như chúng ta từng nghĩ đâu nhé! How To Meet Ladies, nhớ nha mấy thánh code!