Past and Present Life.

Man Vs TV.

Now a days Tv Become Flat and the human becomes Fat. TV càng ngày càng phẳng, con người càng ngày càng béo!