If you do they, they did, you die! Code giỏi quá!

Code bao nhiêu năm mà vẫn chưa đạt được trình độ như lập trình viên này. If you do they, they did, you die! Code giỏi quá! Nghe đâu là coder Việt đấy! Bạn có hiểu nghĩa của nó là gì không?!

HTML – How To Meet Ladies

HTML nghĩa là How To Meet Ladies, không phải là Hyper Text Markup Language, ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản như chúng ta từng nghĩ đâu nhé! How To Meet Ladies, nhớ nha mấy thánh code!